Serveis

SERVEIS

En general els nostres serveis s’adrecen a particulars, promotors i constructors.

Projectes:

 • D’obra: d’enderroc, nova planta, rehabilitació, reforma , interiorisme i urbanístics.
 • Divisió horitzontal d’edificis..
 • Legalització d’edificacions.
 • Estudis d’impacte paisatgístic.

Direccions d’obra:

 • Dels nostres projectes.
 • De col·laboració  amb d’altres tècnics.

Seguretat i Salut

 • Estudis i plans de seguretat i salut a la construcció.
 • Coordinador de seguretat i salut.

Consultories en sostenibilitat i eficiència energètica

 • Estudis bioclimàtics (edificis en fase de projecte).
 • Auditories energètiques (edificis existents).
 • Certificacions mediambientals.

Gestió d’obra:

 • Estudis de viabilitat econòmica de promocions.
 • Pressupostos d’obra.
 • Contractes d’obra.
 • Coordinació d’industrials.
 • Estudis comparatius de pressupostos.
 • Estudis del temps d’execució d’obra (timing).
 • Tràmits a estaments de l’administració.

Certificats:

 • D’Habitabilitat (previ a la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat).
 • D’eficiència energètica (previ a la sol·licitud de l’etiqueta d’eficiència energètica).
 • Segons qüestions sol·licitades.

Informes:

 • Inspecció Tècnica de l’Edifici – ITE – (previ a la sol·licitud del certificat d’aptitud de l’edifici)
 • Referent a  qüestions sol·licitades.

D’altres treballs

 • Aixecament de plànols topogràfics i d’edificis.
 • Valoracions de finques i obres realitzades, en base als preus de mercat, reposició o d’altres supòsits.
 • Llibre de l’edifici.
 • Inspeccions.
 • Consultes.